top of page
3.jpg

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Η Δραματική Σχολή «Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ OMEGA ΚΥΠΡΟΥ, προσφέρει σε 2 νεοεισερχόμενους/ες πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες υποτροφία για μερική κάλυψη των ετήσιων διδάκτρων.

Αριθμός Υποτροφιών:

 • Μια υποτροφία για το Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών - ΗΘΟΠΟΙΪΑ (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα).

 • Μία υποτροφία για το Τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών - ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (4 Έτη, Πτυχίο).

Χρηματικό Χορήγημα:

Έκπτωση 20% στα Ετήσια Δίδακτρα για έναν/μια φοιτητή/φοιτήτρια σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών.

Ετήσια Δίδακτρα:

 • Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών: €3.600

 • Τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών: €4.500

* Tα δίδακτρα ενδέχεται να αυξηθούν μετά από έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Μέχρι 30 Ιουλίου 2024.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση vl.kafkaridesdramaschool@outlook.com.gr,

ή κατάθεση δια χειρός στη Γραμματεία της Σχολής στη διεύθυνση Βλαδίμηρου Καυκαρίδη 11-15, Αγλαντζιά, 2102, (Σατιρικό Θέατρο).

Όροι & Προϋποθέσεις:

Διάρκεια υποτροφίας:

Όση η κανονική διάρκεια σπουδών:

 1. Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών: Τρία έτη για την απόκτηση Διπλώματος στην Υποκριτική.

 2. Τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών: Τέσσερα έτη για την απόκτηση Πτυχίου στην Υποκριτική.

Η επέκταση της υποτροφίας στο επόμενο έτος σπουδών έχει ως προϋπόθεση ο/η υπότροφος να παρακαθίσει με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις που διενεργούνται τον Ιούνιο εκάστου έτους και να εξασφαλίσει γενική βαθμολογία τουλάχιστον 8.5/10.

Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:

Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή της Σχολής. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/φια όπως προσκομίσει εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, περαιτέρω έγγραφα και/ή αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησής του/της. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/φια παραλείψει να προβεί εντός της προθεσμίας σε προσκόμιση των εγγράφων αυτών, η αίτηση θα απορρίπτεται.

Κριτήρια επιλογής υποτρόφων:

 1. Προσόντα, βαθμολογία εξασφάλισης θέσης στη Σχολή, υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση.

 2.  Οικογενειακή κατάσταση και ανεπάρκεια οικονομικών μέσων (χαμηλό κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, ορφάνια, πολύτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια).

 3. Εξαίρετο ήθος.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών:

 1. Εξασφάλιση θέσης σε πρόγραμμα Σπουδών της  Δ.Σ.Β.Κ. μετά από συμμετοχή στις Εισαγωγικές εξετάσεις Ιουλίου, με βαθμολογία τουλάχιστον 8/10.

 2. Κυπριακή υπηκοότητα ή μόνιμος/η κάτοικος Κύπρου.

 3. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγή ή αναστολή πριν από την έναρξη της υποτροφίας .

 4. Λευκό ποινικό μητρώο.

 5. Εξαίρετο ήθος.

 6. Ο/Η αιτητής/αιτήτρια να μην υπερβαίνει την ηλικία των 25 ετών.

 7.  Κοινωνική κατάσταση των υποψηφίων:

α. Ορφάνια (από έναν ή και από τους δύο γονείς).

β. Πολύτεκνη οικογένεια.

γ. Μονογονεϊκή οικογένεια.

8. Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων για σπουδές:

α. Το οικογενειακό ετήσιο συνολικό ακαθάριστο εισόδημα και των δύο γονέων να μην ξεπερνά τις €45.000.

β. Αιτήσεις από επαγγελματικά αποκατεστημένους/ες φοιτητές/φοιτήτριες θα απορρίπτονται.

γ. Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις από φοιτητές/φοιτήτριες που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και εργάζονται αναγκαστικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν μικρό εισόδημα για να χρηματοδοτούν μέρος του κόστους των σπουδών τους.

9. Δεν μπορούν να θεωρηθούν υποψήφια για υποτροφία πρόσωπα που φοιτούν σε άλλη σχολή ή πανεπιστήμιο ή κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο.

10. Οι αιτητές/αιτήτριες δεν πρέπει να τυγχάνουν υποτροφίας από άλλον φορέα.

11. Δεν γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης:

 1. Eιδικό έντυπο αίτησης, το οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να προμηθευτεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.satirikotheatro.com ή από τη Γραμματεία της Σχολής.

 2. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου Κύπρου.

 3. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, ή απαλλαγής ή αναστολής.

 4. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

 5. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).

 6. Φορολογική Βεβαίωση των γονέων ή/και του/της αιτητή/ αιτήτριας για το προηγούμενο έτος.

 7. Βεβαίωση ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών γονέων ή/και του/της.

 8. Αποδεικτικά στοιχεία οποιωνδήποτε οικονομικών υποχρεώσεων - δανείων των γονέων ή/και του/της αιτητή/αιτήτριας.

 9. Βεβαίωση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (όπου ισχύει).

 10. Βεβαίωσεις/Αποδείξεις σύνταξης, επιδόματος, βοηθήματος ή/ και εισοδημάτων από άλλες πηγές.

Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει:

α. να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση.

β. να είναι πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα.

 γ. να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.

Υποχρεώσεις Υποτρόφων:

α. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι υπότροφοι πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του έτους.

β. Οι υπότροφοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Σχολής και τους νόμους της πολιτείας που διέπουν την εκπαίδευση. 

Γ. Οι υπότροφοι πρέπει να  επιδεικνύουν ακαδημαϊκή ακεραιότητα, κόσμια συμπεριφορά και σεβασμό προς τη Σχολή και όλα της τα μέλη.

Διακοπή Υποτροφίας:

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν:

 1. Ο/η υπότροφος αποτύχει να περάσει σε ένα ή περισσότερα μαθήματα στις τελικές εξετάσεις που διενεργούνται τον Ιούνιο εκάστου έτους ή/και δεν εξασφαλίσει γενική βαθμολογία τουλάχιστον 8.5/10.

 2.  Ο/η υπότροφος δεν παρουσιάσει καλή διαγωγή και παραβεί τους Νόμους της Σχολής ή του Κράτους.

 3. Αποδειχθεί ότι ο/ η υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές.

 4. Ο/η υπότροφος διακόψει αυτόβουλα τις σπουδές του/της.

Έντυπο Αίτησης Υποτροφίας

4. DROMOS 105 LOGO.png
omegapng.png
bottom of page