top of page
event cover.jpg
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
"ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ"

Ακαδημαϊκό Έτος 2024 - 2025

 

Λειτουργούν δύο Προγράμματα Σπουδών:


Το Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών
"ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, 3 ΕΤΗ)"

 


 

Το Τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών
"ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (ΠΤΥΧΙΟ, 4 ΕΤΗ)"

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024 - 2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024

Εξεταζόμενα μαθήματα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις:

 

  • ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (4.00-6.00 μ.μ.):

Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Θεάτρου. 

Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς (στην ελληνική́ γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού́ αλφαβήτου). Δίνεται στους/στις υποψηφίους/ες ένα θέμα προς ανάπτυξη (500 λέξεις), σχετικό με το Θέατρο (γενικές γνώσεις). Οι υποψήφιοι/ες κατά́ τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο επίσημο αποδεικτικό́ της ταυτότητάς τους.

 

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (6.30 μ.μ.):

α) Υποκριτική (δύο μονόλογοι επιλογής του υποψηφίου, ένας από το ρεπερτόριο του αρχαίου ελληνικού δράματος [κωμωδία ή τραγωδία] και ένας από το κλασικό, νεοκλασικό ή σύγχρονο θέατρο).

β) Απαγγελία (από μνήμης απαγγελία ενός ποιήματος στα ελληνικά, οποιουδήποτε είδους).

γ) Τραγούδι (ένα θεατρικό τραγούδι επιλογής του υποψηφίου, κατά προτίμηση ελληνικό, χωρίς τη συνοδεία μουσικής – acapella).

δ) Αυτοσχεδιασμός (προετοιμασία ενός πρωτότυπου θέματος, χωρίς χρήση αντικειμένων και προφορικού λόγου).

ε) Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις για το θέατρο (σημαντικοί θεατρικοί συγγραφείς, έργα-σταθμοί στην ιστορία του ελληνικού και παγκόσμιου θεάτρου, βασικές γνώσεις για τη θεατρική δημιουργία στην Κύπρο).

 

Η Πρακτική Εξέταση διενεργείται ενώπιον της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων που αποτελείται από την Ιδιοκτήτρια της Σχολής, τον Διευθυντή της Σχολής, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια, τον Διευθυντή Σπουδών και Καθηγητές της Σχολής.

 

Επιτυχόντες/ούσες θεωρούνται αυτοί/ές που θα λάβουν τόσο στην πρακτική, όσο και στη γραπτή εξέταση, τουλάχιστον τον βαθμό́ πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία της Σχολής, εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων.

 

Εάν μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων υπάρξει κατάλογος επιλαχόντων, η επαναληπτική εξέταση θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο (Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2024, στις 6.00 μ.μ.).

354564819_764416282359605_7561372846521164466_n_edited.jpg

Διαδικασία συμμετοχής:

Οι Αιτήσεις Εισδοχής υποβάλλονται:

α) μέσω ηλεκτρονικού́ ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση της Σχολής.

β) στην έδρα της Σχολής από́ τους ίδιους τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να βρουν την Αίτηση Εισδοχής στην ιστοσελίδα

satirikotheatro.com ή να τη ζητήσουν από τη Γραμματεία της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vl.kafkaridesdramaschool@outlook.com.gr

 

Οι Αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται και να αποστέλλονται με

ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους ποιο Πρόγραμμα Σπουδών επιθυμούν να ακολουθήσουν:

α) το Τριετές – ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (3 Έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα, Συμβατικό) ή

 

β) το Τετραετές – ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο, Συμβατικό)

Η επιλογή του υποψηφίου δεν συνεπάγεται απαραίτητα την εισαγωγή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την απόδοση του υποψηφίου στις προφορικές και γραπτές εξετάσεις κατά την κρίση της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων.

 

Σε περίπτωση που ένα από τα προγράμματα σπουδών δεν συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό νεοεισαχθέντων (πρωτοετών) φοιτητών/τριών, η λειτουργία του θα αναστέλλεται για το συγκεκριμένο Ακαδημαϊκό Έτος και οι επιτυχόντες/ούσες θα μπορούν αυτόματα, εάν το επιθυμούν, να εγγραφούν στο πρόγραμμα που θα τεθεί σε λειτουργία. Η φοίτηση στα προγράμματα σπουδών είναι υποχρεωτική και συνεχής.

Οι σπουδές στο τριετές πρόγραμμα διαρκούν 6 εξάμηνα και περιλαμβάνουν 42 υποχρεωτικά μαθήματα. Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική και συνεχής. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινό και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο με ισομερή κατανομή των ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο/60 ECTS ανά έτος). Ο τίτλος σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, βάσει του ειδικού προγράμματος σπουδών, που καθορίζεται από τη Σχολή.

 

Οι σπουδές στο τετραετές πρόγραμμα διαρκούν 8 εξάμηνα και περιλαμβάνουν 63 υποχρεωτικά μαθήματα. Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική και συνεχής. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινό και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο με

ισομερή κατανομή των ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο/60 ECTS ανά έτος). Ο τίτλος σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, βάσει του ειδικού προγράμματος σπουδών, που καθορίζεται από τη Σχολή.

 

Και τα δύο Προγράμματα είναι στην τελική διαδικασία επαναξιολόγησης και πιστοποίησης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Δίδακτρα:

Το ποσό των ετήσιων διδάκτρων καταβάλλεται σε εννέα μηνιαίες δόσεις στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους.

Η κάθε δόση εισπράττεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μηνός.

 

1) Ετήσια Δίδακτρα Τριετούς Προγράμματος Σπουδών:

3.600 € (σε 9 μηνιαίες δόσεις των 400 Ευρώ)

2) Ετήσια Δίδακτρα Τετραετούς Προγράμματος Σπουδών:

4.500€ (σε 9 μηνιαίες δόσεις των 500 Ευρώ)

 

Τα ετήσια δίδακτρα ενδέχεται να αυξηθούν μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

Απαραίτητα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να προσκομίσουν:

o Ταυτότητα & Αντίγραφο Ταυτότητας

o Απολυτήριο Λυκείου

o 1 Φωτογραφία πορτραίτο

Τέλη εξετάσεων: 60 Ευρώ

Χώρος εξέτασης:

Πάνω Σκηνή Πολιτιστικού Κέντρου «Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» (ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ), στην Αγλαντζιά.

Οδός Βλαδίμηρου Καυκαρίδη 11-15, πάροδος Λεωφόρου Λάρνακας, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22318128

Αίτηση Συμμετοχής

Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024., με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεεύθυνση:

bottom of page